ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος https://careers.aegeospas.gr για την εταιρεία Aegeo Spas («Ο Δικτυακός Τόπος») διατηρείται από και για λογαριασμό της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ Ε.Π.Ε.» («Η Εταιρεία»). Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων αυτής, Το σήμα Aegeo Spas® και κάποια άλλα σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία κατόπιν σχετικής αδείας από αυτήν. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Εταιρεία.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Τεχνολογία εντοπισμού

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί αν χρησιμοποιεί «cookies», εικονοκύταρα (pixels) μη εμφανή, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να αποκτήσει πληροφορίες για εσάς. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον διαδικτυακό περιηγητή σας (browser) από έναν διακομιστή (web server) και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δίδει στον υπολογιστή σας μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται η ταυτότητά σας όταν επιστρέψετε στον Δικτυακό Τόπο και σε συναφείς δικτυακούς τόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διαδικτυακό περιηγητή σας να μην αποδέχεται «cookies». Όμως μη αποδεχόμενοι «cookies» μπορεί να επηρεάσετε την δυνατότητά σας να πραγματοποιείτε κάποιες συναλλαγές. Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω μη εμφανών εικονοκυτάρων (pixels) χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται συγκεντρωτικά.

Όροι

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων  αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία, ή οι θυγατρικές τους, αντιπρόσωποι τους, ή εκπρόσωποι τους ή δικαιοπάροχοι τους δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη ή αποζημίωση είτε άμεση είτε έμμεση, θετική ή αρνητική (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσοδών) ως αποτέλεσμα ή συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με το δικτυακό τόπο ή τους παρόντες ορούς και συμφωνίες, ακόμα και εάν έχετε προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάξετε την Εταιρεία,  και τις θυγατρικές τους, τους υπαλλήλους  τους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων εξόδων δικηγόρων τα οποία τυχόν καταβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και συμφωνιών ή παραβίασή σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά τον Δικτυακό Τόπο ή τους παρόντες όρους και συμφωνίες θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Τροποποιήσεις

Οι παρόντες όροι και συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν οποτεδήποτε και η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα αποτελεί αποδοχή σας τυχόν αλλαγών, τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Aegeo Spas και των θυγατρικών της. Το σήμα Aegeo Spas® και κάποια άλλα σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία κατόπιν σχετικής αδείας. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή έγκριση από την Εταιρεία.