Υπεύθυνος/η επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Heraklion

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)
 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

Επιθυμητά Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Δεξιότητες/Προσωπικότητα

 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση
 • Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης εντός ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου οργανισμού

Do you feel this job suits you?

Send us your
CV!